jueves, 30 de julio de 2015

SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT PLE DIA 30 DE JULIOL DE 2015 20:00 HORES
ORDRE DEL DIA SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT PLE DIA 30 DE JULIOL DE 2015
20:00 HORES
ORDEN DEL DÍA SESIÓN ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO DIA 30 DE JULIO DE 2015. 20:00 HORAS

1.- RATIFICACIÓ DEL CARÀCTER ORDINARI DE LA SESSIÓ
1.- RATIFICACIÓN DEL CARÁCTER ORDINARIO DE LA SESIÓN

2.- APROVACIÓ ACTES SESSIONS ANTERIORS (13/06/15, 26/06/15, 14/07/15 I 16/07/15)
2.- APROBACIÓN ACTAS SESIONES ANTERIORES (13/06/15, 26/06/15, 14/07/15 Y 16/07/15)

3.- SG 31/2015. ANNEX 4. RECTIFICACIÓ ERROR NOMENAMENT REPRESENTANT DE LA FUNDACIÓ ESPORTIVA MUNICIPAL
3.- SG 31/2015. ANEXO 4. RECTIFICACIÓN ERROR NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE DE LA FUNDACIÓN DEPORTIVA MUNICIPAL

COMISSIÓ INFORMATIVA D'EDUCACIÓ I CULTURA
COMISIÓN INFORMATIVA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

4.- ED. CEM 40/2015. PROPOSTA DE NOMENAMENT DE VOCAL/REPRESENTANTE DELS DIRECTORES/AS DELS CENTRES PÚBLICS DE MONCADA EN EL CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL
4.- ED. CEM 40/2015. PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO DE VOCAL/REPRESENTANTE DE LOS DIRECTORES/AS DE LOS CENTROS PÚBLICOS DE MONCADA EN EL CONSEJO ESCOLAR MUNICIPAL

COMISSIÓ INFORMATIVA DE RÈGIM INTERIOR I ESPECIAL DE COMPTES
COMISIÓN INFORMATIVA DE RÉGIMEN INTERIOR Y ESPECIAL DE CUENTAS

5.- SG 37/2015. PETICIÓ AUTIDORÍA A LA SINDICATURA DE COMPTES
5.- SG 37/2015. PETICIÓN AUTIDORÍA A LA SINDICATURA DE CUENTAS

6.- TRE 0011/2015 I TRE 0015/2015. DACIÓ COMPTE DELS INFORMES DE LA LLEI DE MOROSITAT I PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT TRIMESTRAL (PMPT) , CORRESPONENTS AL PRIMER I SEGON TRIMESTRE DE 2015
6.- TRE 0011/2015 Y TRE 0015/2015. DACIÓN CUENTA DE LOS INFORMES DE LA LEY DE MOROSIDAD Y PERIODO MEDIO DE PAGO TRIMESTRAL (PMPT), CORRESPONDIENTES AL PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015

7.- INT. APROVACIÓ DELS COMPTES GENERALS 2011, 2012 I 2013
7.- INT. APROBACIÓN DE LAS CUENTAS GENERALES 2011, 2012 Y 2013

8.- SG 39/2015. MOCIÓ SOBRE LA CONSTRUCCIÓ D'UN NOU CENTRE DE SALUT A MONCADA
8.- SG 39/2015. MOCIÓN SOBRE LA CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO CENTRO DE SALUD EN MONCADA

9- SG 42/2015. MOCIÓ PER A SOL·LICITAR LA PRESENTACIÓ D'UN INFORME TRIMESTRAL
9.- SG 42/2015. MOCIÓN PARA SOLICITAR LA PRESENTACIÓN DE UN INFORME TRIMESTRAL

10.- SG 43/2015. MOCIÓ PER A REGULAR LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA
10.- SG 43/2015. MOCIÓN PARA REGULAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

11.- SG 48/2015. MOCIÓ DE REPROVACIÓ A D.MARTÍN PÉREZ ARANDA
11.- SG 48/2015. MOCIÓN DE REPROBACIÓN A D.MARTÍN PÉREZ ARANDA

CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN (PART NO RESOLUTIVA ART 46.2 E LRBRL)
CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO (PARTE NO RESOLUTIVA ART 46.2 E LRBRL)

12.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA Nº 272/2015 A 552/2015. DES DEL 21 D'ABRIL DE 2015 FINS AL 21 DE JULIOL DE 2015
12.- DAR CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA Nº 272/2015 A 552/2015. DESDE EL 21 DE ABRIL DE 2015 HASTA EL 21 DE JULIO DE 2015

13.- PRECS I PREGUNTES
13.- RUEGOS Y PREGUNTAS

Moncada, a 27 de julio de 2015


 Orden del día Pleno 30 julio 2015.pdf

No hay comentarios:

Publicar un comentario