miércoles, 23 de septiembre de 2015

SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT PLE A CELEBRAR EL DIA 24 DE SETEMBRE 2015


ORDRE DEL DIA SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT PLE DIA 24 DE SETEMBRE DE 2015
20:00 HORES

ORDEN DEL DÍA SESIÓN ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2015. 20:00 HORAS

1.- APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR (30/07/15)
1.- APROBACIÓ ACTA SESIÓN ANTERIOR (30/07/15)
COMISSIÓ INFORMATIVA D'URBANISME I DESENROTLLAMENT SOSTENIBLE
COMISIÓN INFORMATIVA DE URBANISMO Y DESARROLLO SOSTENIBLE

2.- URB. 57/2013. DECLARACIÓ INTERÉS COMUNITARI PER A ESTACIÓ DE SERVICI
2.- URB. 57/2013. DECLARACIÓN INTERÉS COMUNITARIO PARA ESTACIÓN DE SERVICIO
COMISSIÓ INFORMATIVA DE RÈGIM INTERIOR I ESPECIAL DE COMPTES
COMISIÓN INFORMATIVA DE RÉGIMEN INTERIOR Y ESPECIAL DE CUENTAS

3.- SG 34/2015. DESIGNACIÓ FESTES LOCALS 2016
3.- SG 34/2015. DESIGNACIÓN FIESTAS LOCALES 2016

4.- SG 58/2015. MOCIÓ COMPROMÍS PER A SOL·LICITAR LA CESSIÓ TEMPORAL INDEFINIDA DEL MOSAIC "LES NOU MUSES"
4.- SG 58/2015. MOCIÓN COMPROMÍS PARA SOLICITAR LA CESIÓN TEMPORAL INDEFINIDA DEL MOSAICO “LAS NUEVE MUSAS”

5.- SG 66/2015. MOCIÓ COMPROMÍS PER A SOL·LICITAR LA DECLARACIÓ DE MONTCADA COM A POBLE REFUGI
5.- SG 66/2015. MOCIÓN COMPROMÍS PARA SOLICITAR LA DECLARACIÓN DE MONCADA COMO PUEBLO REFUGIO

6.- SG 70/2015. MOCIÓ PSPV-PSOE PER A GARANTIX LA GRATUÏTAT DELS LLIBRES DE TEXT EN L'EDUCACIÓ OBLIGATÒRIA
6.- SG 70/2015. MOCIÓN PSPV-PSOE PARA GARANTIZA LA GRATUIDAD DE LOS LIBROS DE TEXTO EN LA EDUCACIÓN OBLIGATORIA

7.- SG 71/2015. MOCIÓ CIUTADANS SOBRE EL PLA D'INVERSIONS SOSTENIBLES A CÀRREC DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA
7.- SG 71/2015. MOCIÓN CIUDADANOS SOBRE EL PLAN DE INVERSIONES SOSTENIBLES A CARGO DE LA DIPUTACIÓN DE VALENCIA

8.- SG 72/2015. MOCIÓ CIUTADANS SOBRE MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA MUNICIPAL FISCAL REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES
8.- SG 72/2015. MOCIÓN CIUDADANOS SOBRE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA MUNICIPAL FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES

9.- SG 73/2015. MOCIÓ CIUTADANS SOBRE MODIFICACIÓ DE CONVENI DE FARMÀCIA DE GUÀRDIA
9.-SG 73/2015. MOCIÓN CIUDADANOS SOBRE MODIFICACIÓN DE CONVENIO DE FARMACIA DE GUARDIA

10.- SG 74/2015. MOCIÓ COMPROMÍS PER A SOL·LICITAR EL DESENROTLLAMENT D'UNA ORDENANÇA SOBRE LES TARGETES I L'ESTACIONAMENT DE VEHICLES PER A PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA A MONCADA
10.- SG 74/2015. MOCIÓN COMPROMÍS PARA SOLICITAR EL DESARROLLO DE UNA ORDENANZA SOBRE LAS TARJETAS Y EL ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA EN MONCADA

CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN (PART NO RESOLUTIVA ART 46.2 E LRBRL)
CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO (PARTE NO RESOLUTIVA ART 46.2 E LRBRL)

11.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA Nº 553/2015 A 714/2015. DES DEL 22 D'ABRIL DE 2015 FINS AL 15 DE SETEMBRE DE 2015
11.- DAR CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA Nº 553/2015 A 714/2015. DESDE EL 22 DE ABRIL DE 2015 HASTA EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2015

12.- PRECS I PREGUNTES
12.- RUEGOS Y PREGUNTAS

En Moncada, a 21 de septiembre de 2015

No hay comentarios:

Publicar un comentario